yalova escort kutahyabayanescortlari.net
ES | GAL 
Web Cámara de Comercio de Vilagarcía
Web Cámara de Comercio de Vilagarcía
  TODAS AS AXUDAS  INTERNACIONALIZACIN  INNOVACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS  FORMACIÓN
  COMERCIO  TURISMO  CREAC. EMPRESAS E EMPRENDEDORES  M. AMBIENTE, CALIDADE E PRL
  CRÉDITOS  EMPREGO  OUTRAS
Cualificación Iniciativas de Emprego - Xunta de Galicia
 
Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a sua cualificación e inscripción registral (DOG. nº 18, do 27/01/2000

Obxecto:

     Poderán ter consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego feitos promoción e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma.

As iniciativas de emprego poderán ser de dúas clases:

Iniciativas de Emprego Local (Iles).

Iniciativas de Emprego Rural (IER).

Beneficiarios:

     Poderán solicitar a cualificación como iniciativa de emprego os promotores empresariais e as empresas constituídas dentro dun prazo máximo de seis meses anteriores ao momento no que se formule a solicitude de cualificación, sempre que non iniciasen a actividade.

Requisitos:

a

Proxectos empresariais, que reúnan condicións de viabilidade técnica, económica e financeira e xeren postos de traballo estables.

b

Proxectos apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma e que vaian ter a sede social e fiscal no seu respectivo territorio. Entenderase que unha administración apoia o proxecto cando poña á disposición do promotor a axuda de recursos económicos e/ou materiais tales como infraestrutura ou servizos que favorezan a posta en práctica e/ou a xestión do negocio.

 

     Para o caso de que colaboren varias administracións nun mesmo proxecto, debe constar a forma de participación de cada unha delas, e a sede social e fiscal da empresa resultante terá que fixarse no territorio dalgunha das administracións colaboradoras.

c

Proxectos nos que o cadro de persoal previsto, ao constituirse a empresa, non sexa superior a vinte e cinco traballadores.

 

      Excepcionalmente, cando concorran razóns de interese social para o desenvolvemento dunha actividade en zona determinada, poderán ser cualificadas como iniciativas de emprego proxectos que prevexan un cadro de persoal superior.

d

Que se trate de empresa privada de nova creación.

e

Que a produción de bens e servizos este relacionada con actividades económicas emerxentes ou que, dentro dunha actividade tradicional na zona, cubra necesidades non satisfeitas na estrutura existente.

Requisitos de cualificación:

     Para obter a cualificación de Iniciativa de Emprego e proceder á súa inscrición como tal no correspondente rexistro, os proxectos empresariais deberán reunir os seguintes requisitos:

a

Iniciativas Locais de Emprego (Iles)

 

Ser viables técnica, económica e financeiramente.

 

Xerar postos de traballo estables.

 

Estar apoiado pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e ter a sede social e fiscal no seu respectivo territorio.

 

Ter un cadro de persoal previsto, ao constituirse a empresa, non superior a vinte e cinco traballadoras e traballadores.

 

Que se trate de empresa privada de nova creación.

 

Que a produción de bens e servizos este relacionada con actividades económicas emerxentes ou que, dentro dunha actividade tradicional na zona, cubra necesidades non satisfeitas na estrutura existente.

b

Iniciativas de Emprego Rural (IER)

 

     Ademais dos requisitos citados anteriormente, deben estar integrados nun plan de actuación conxunto elaborado por un departamento sectorial da Xunta de Galicia e a Consellería de Trabajo, dirixido a dinamizar e consolidar o emprego e a actividade económica no medio rural galego, e estar apoiados polo departamento sectorial correspondente.

Cualificación e rexistro:

 

     Poden solicitar a cualificación como Ile ou IER as persoas promotoras dos proxectos empresariais ou as empresas constituídas nos 6 meses anteriores sempre que non iniciasen a actividade. PARA estes efectos enténdese que se inicia a actividade cando causa alta no IAE.

 

     Para obter a cualificación de Ile ou IER a persoa promotora do proxecto deberá presentar ante a correspondente Delegación Provincial ou ante a dirección xeral de Promoción do Emprego dá a Consellería de Trabajo a solicitude de cualificación, en modelo normalizado.

Direccións e Teléfonos de información:

CONSELLERIA DE TRABALLO

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DE EMPREGO

Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTEla

TELÉFONOS:

981-957727, 981-544716, 981-544682, 981-957253, 981-957732, 981-544721

 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

R. / Concepción Areal, nº 8, 2º

36201 VIGO

TELÉFONOS:

986-817021

+Información

Este resumo é meramente informativo. Prégase consulten a orde correspondente

   
 Axudas e subvencións
30
DEC
Axudas comercio retallista e artesanal

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi&

29
DEC
Axudas para a execucin de accins de promocin exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)

  RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao ac

29
DEC
Axudas promocin do emprego autnomo

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a p

29
DEC
Axudas a novos emprendedores

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Cons

¿Qué é a Cámara?  |  Perfil do Contratante  |  Contacto  Contacto  |  Aviso Legal    
Avda. Doctor Tourón, 46 • 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA • Pontevedra • Tlf 986 56 52 86